LỚP HỌC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH TOÀN...

fvbb,.jjSỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM ------------------------------- Số: 0612/GDVN-TBTS V/v: Mở lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính CỘNG HÒA XÃ HỘI...

HỌC CHỨNG CHỈ GIẢNG VIÊN CHÍNH TẠI HÀ NỘI

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP chương trình bồi dưỡng giảng viên chính, GIẢNG VIÊN CHÍNH HẠNG III            ...

Tin nhanh

Mẫu chứng chỉ